tra cứu tiền nước

Điền số danh bộ hoặc số điện thoại:

lịch đọc số đồng hồ nước

Kỳ đọc số:

Số danh bộ:

theo dõi hồ sơ khách hàng

Loại hồ sơ:

Số hồ sơ:

Báo cáo thường niên

 • Ngày đăng : 28/03/2018 Báo cáo thường niên năm 2017
  Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành xin công bố thông tin đến Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước Báo cáo thường niên năm 2017
 • Ngày đăng : 27/03/2017 Báo cáo thường niên năm 2016
  Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành xin công bố thông tin đến Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước Báo cáo thường niên năm 2016
 • Ngày đăng : 29/03/2016 Báo cáo thường niên năm 2015
  Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành công bố Báo cáo thường niên năm 2015
 • Ngày đăng : 31/03/2015 Báo cáo thường niên năm 2014
  Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành công bố Báo cáo thường niên năm 2014
 • Ngày đăng : 27/03/2014 Báo cáo thường niên năm 2013
  Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành công bố Báo cáo thường niên năm 2013
 • Ngày đăng : 28/03/2013 Báo cáo thường niên năm 2012
  Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành công bố Báo cáo thường niên năm 2012
 • Ngày đăng : 06/04/2012 Báo cáo thường niên năm 2011
  Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành công bố Báo cáo thường niên năm 2011
 • Ngày đăng : 01/04/2011 Báo cáo thường niên năm 2010
  Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành công bố Báo cáo thường niên năm 2010
 • Ngày đăng : 01/04/2010 Báo cáo thường niên năm 2009
  Báo cáo thường niên năm 2009 (Theo quy định của Thông tư 09/2010/TT-BTC ngày 15/01/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán).
 • Ngày đăng : 02/04/2009 Báo cáo thường niên năm 2008
  Báo cáo thường niên năm 2008 (Theo quy định Thông tư 38/2007/TT-BTC ngày 18/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

Trang 1 2

THÔNG TIN HÓA ĐƠN TIỀN NƯỚC

Xem chi tiết

Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẾN THÀNH

 •  Thanh toán qua payoo.vn
 • Thanh toán qua Viettel với dịch vụ BlankPlus
 • Thanh toán qua M-Plus của M-pay