tra cứu tiền nước

Điền số danh bộ hoặc số điện thoại:

lịch đọc số đồng hồ nước

Kỳ đọc số:

Số danh bộ:

theo dõi hồ sơ khách hàng

Loại hồ sơ:

Số hồ sơ:

Báo cáo thường niên

 • Ngày đăng : 30/03/2022 Báo cáo thường niên năm 2021.
  Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành xin công bố thông tin đến Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước; Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về việc công bố Báo cáo thường niên năm 2021.
 • Ngày đăng : 01/04/2021 Báo cáo thường niên năm 2020.
  Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành xin công bố thông tin đến Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước; Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về việc công bố Báo cáo thường niên năm 2020.
 • Ngày đăng : 25/03/2020 Báo cáo thường niên năm 2019.
  Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành xin công bố thông tin đến Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước; Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về việc công bố Báo cáo thường niên năm 2019.
 • Ngày đăng : 25/03/2019 Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành xin công bố thông tin về việc công bố Báo cáo thường niên năm 2018.
  Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành xin công bố thông tin đến Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước; Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về việc công bố Báo cáo thường niên năm 2018.
 • Ngày đăng : 28/03/2018 Báo cáo thường niên năm 2017
  Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành xin công bố thông tin đến Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước Báo cáo thường niên năm 2017
 • Ngày đăng : 27/03/2017 Báo cáo thường niên năm 2016
  Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành xin công bố thông tin đến Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước Báo cáo thường niên năm 2016
 • Ngày đăng : 29/03/2016 Báo cáo thường niên năm 2015
  Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành công bố Báo cáo thường niên năm 2015
 • Ngày đăng : 31/03/2015 Báo cáo thường niên năm 2014
  Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành công bố Báo cáo thường niên năm 2014
 • Ngày đăng : 27/03/2014 Báo cáo thường niên năm 2013
  Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành công bố Báo cáo thường niên năm 2013
 • Ngày đăng : 28/03/2013 Báo cáo thường niên năm 2012
  Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành công bố Báo cáo thường niên năm 2012

Trang 1 2

THÔNG TIN HÓA ĐƠN TIỀN NƯỚC

Xem chi tiết

Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẾN THÀNH

 •  Thanh toán qua payoo.vn
 • Thanh toán qua Viettel với dịch vụ BlankPlus
 • Thanh toán qua M-Plus của M-pay