tra cứu tiền nước

Điền số danh bộ hoặc số điện thoại:

lịch đọc số đồng hồ nước

Kỳ đọc số:

Số danh bộ:

theo dõi hồ sơ khách hàng

Loại hồ sơ:

Số hồ sơ:

Điều lệ tổ chức và hoạt động CTCP Cấp nước Bến Thành

06/04/2012

Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành xin thông báo điều lệ tổ chức và hoạt động CTCP Cấp nước Bến Thành; Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Quyết định của Đại hội đồng cổ đông về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.

  1. Xem điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty năm 2016 tại đây.
  2. Xem Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (số 036/NQ-CNBT-HĐQT ngày 29/4/2008) tại đây
  3. Xem Quyết định của Đại hội đồng cổ đông về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh Công ty (số 070/QĐ-CNBT-HĐQT ngày 04/11/2008) tại đây
THÔNG TIN HÓA ĐƠN TIỀN NƯỚC

Xem chi tiết

Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẾN THÀNH

  •  Thanh toán qua payoo.vn
  • Thanh toán qua Viettel với dịch vụ BlankPlus
  • Thanh toán qua M-Plus của M-pay