tra cứu tiền nước

Điền số danh bộ hoặc số điện thoại:

lịch đọc số đồng hồ nước

Kỳ đọc số:

Số danh bộ:

theo dõi hồ sơ khách hàng

Loại hồ sơ:

Số hồ sơ:

BÁO CÁO DANH SACH CỔ ĐÔNG NHÀ NƯỚC, CỔ ĐÔNG LỚN TẠI THỜI ĐIỂM 06 THÁNG ĐẦu NĂM 2020.

13/07/2020

Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành xin công bố thông tin đến Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội về việc báo cáo danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn tại thời điểm 06 tháng đầu năm 2020.

Vui lòng xem chi tiết tại đây

Xem tiếp

THÔNG TIN HÓA ĐƠN TIỀN NƯỚC

Xem chi tiết

Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẾN THÀNH

  •  Thanh toán qua payoo.vn
  • Thanh toán qua Viettel với dịch vụ BlankPlus
  • Thanh toán qua M-Plus của M-pay