tra cứu tiền nước

Điền số danh bộ hoặc số điện thoại:

lịch đọc số đồng hồ nước

Kỳ đọc số:

Số danh bộ:

theo dõi hồ sơ khách hàng

Loại hồ sơ:

Số hồ sơ:

Công bố đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2013

09/09/2013

Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành công bố thông tin về việc chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC là đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2013 của Công ty.

 

Xem tiếp

THÔNG TIN HÓA ĐƠN TIỀN NƯỚC

Xem chi tiết

Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẾN THÀNH

  •  Thanh toán qua payoo.vn
  • Thanh toán qua Viettel với dịch vụ BlankPlus
  • Thanh toán qua M-Plus của M-pay