tra cứu tiền nước

Điền số danh bộ hoặc số điện thoại:

lịch đọc số đồng hồ nước

Kỳ đọc số:

Số danh bộ:

theo dõi hồ sơ khách hàng

Loại hồ sơ:

Số hồ sơ:

Công bố thông tin về thay đổi nhân sự chủ chốt (Chủ tịch HĐQT) của Công ty

28/10/2011

Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành công bố thông tin về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty.

Xem thông tin chi tiết tại đây

Xem tiếp

THÔNG TIN HÓA ĐƠN TIỀN NƯỚC

Xem chi tiết

Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẾN THÀNH