tra cứu tiền nước

Điền số danh bộ hoặc số điện thoại:

lịch đọc số đồng hồ nước

Kỳ đọc số:

Số danh bộ:

theo dõi hồ sơ khách hàng

Loại hồ sơ:

Số hồ sơ:

Công bố thông tin việc ký hợp đồng chuyển nhượng đồng hồ nước 15 ly cấp C với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn

25/03/2016

Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành xin công bố thông tin đến Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước việc ký hợp đồng chuyển nhượng đồng hồ nước 15 ly cấp C với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV theo nghị quyết số 025/NQ-CNBT-HĐQT ngày 25/3/2016

Thông tin gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Thông tin gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Xem tiếp

THÔNG TIN HÓA ĐƠN TIỀN NƯỚC

Xem chi tiết

Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẾN THÀNH

  •  Thanh toán qua payoo.vn
  • Thanh toán qua Viettel với dịch vụ BlankPlus
  • Thanh toán qua M-Plus của M-pay