tra cứu tiền nước

Điền số danh bộ hoặc số điện thoại:

lịch đọc số đồng hồ nước

Kỳ đọc số:

Số danh bộ:

theo dõi hồ sơ khách hàng

Loại hồ sơ:

Số hồ sơ:

Công bố thông tin việc ký kết Hợp đồng thuê tài sản hoạt động với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV

25/03/2016

Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành xin công bố thông tin đến Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước việc ký kết Hợp đồng thuê tài sản hoạt động với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV theo nghị quyết số 024/NQ-CNBT-HĐQT ngày 25/03/2016

Thông tin gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Thông tin gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Xem tiếp

THÔNG TIN HÓA ĐƠN TIỀN NƯỚC

Xem chi tiết

Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẾN THÀNH