tra cứu tiền nước

Điền số danh bộ hoặc số điện thoại:

lịch đọc số đồng hồ nước

Kỳ đọc số:

Số danh bộ:

theo dõi hồ sơ khách hàng

Loại hồ sơ:

Số hồ sơ:

Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành công bố thông tin chọn đơn vị kiểm toán

18/08/2015

Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành công bố thông tin đến Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về việc chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC là đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2015 của Công ty.

Công bố thông tin bất thường đến Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Xem tiếp

THÔNG TIN HÓA ĐƠN TIỀN NƯỚC

Xem chi tiết

Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẾN THÀNH

  •  Thanh toán qua payoo.vn
  • Thanh toán qua Viettel với dịch vụ BlankPlus
  • Thanh toán qua M-Plus của M-pay