tra cứu tiền nước

Điền số danh bộ hoặc số điện thoại:

lịch đọc số đồng hồ nước

Kỳ đọc số:

Số danh bộ:

theo dõi hồ sơ khách hàng

Loại hồ sơ:

Số hồ sơ:

Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành công bố thông tin ký kết Hợp đồng chuyển nhượng vật tư với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn - TNHH MTV (tổ chức có 04 thành viên làm người đại diện vốn góp tham gia vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành)

25/08/2016

Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành xin công bố thông tin đến Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước, Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội về việc ký Hợp đồng chuyển nhượng vật tư với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn - TNHH MTV (tổ chức có 04 thành viên làm người đại diện vốn góp tham gia vào Hội đồng quản trị tại Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành)

 Vui lòng xem thông tin chi tiết tại đây

Xem tiếp

THÔNG TIN HÓA ĐƠN TIỀN NƯỚC

Xem chi tiết

Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẾN THÀNH