tra cứu tiền nước

Điền số danh bộ hoặc số điện thoại:

lịch đọc số đồng hồ nước

Kỳ đọc số:

Số danh bộ:

theo dõi hồ sơ khách hàng

Loại hồ sơ:

Số hồ sơ:

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đề nghị điều chỉnh sản lượng nước tiêu thụ

07/09/2009

Hội đồng quản trị Công ty lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đề nghị điều chỉnh sản lượng nước tiêu thụ trong Định hướng phát triển năm 2009

Xem Tờ trình của HĐQT tại đây

Xem mẫu Phiếu biểu quyết tại đây

Xem dự thảo Nghị quyết tại đây

Xem tiếp

THÔNG TIN HÓA ĐƠN TIỀN NƯỚC

Xem chi tiết

Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẾN THÀNH

  •  Thanh toán qua payoo.vn
  • Thanh toán qua Viettel với dịch vụ BlankPlus
  • Thanh toán qua M-Plus của M-pay