tra cứu tiền nước

Điền số danh bộ hoặc số điện thoại:

lịch đọc số đồng hồ nước

Kỳ đọc số:

Số danh bộ:

theo dõi hồ sơ khách hàng

Loại hồ sơ:

Số hồ sơ:

Thông báo ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu niêm yết Công ty CP CN Bến Thành

03/11/2017

Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành thông báo về việc chính thức đưa cổ phiếu của Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành vào giao dịch trên thị trường niêm yết với những nội dung như sau:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành;

- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông;

- Mã chứng khoán: BTW;

- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu;

- Số lượng chứng khoán niêm yết: 9.360.000 cổ phiếu (Chín triệu ba trăm sáu mươi nghìn cổ phiếu);

- Tổng giá trị chứng khoán niêm yết: 93.600.000.000 đồng(Chín mươi ba tỷ sáu trăm triệu đồng);

- Ngày giao dịch đầu tiên: Thứ Ba, ngày 14/11/2017;

- Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên: 15.900 đồng/cổ phiếu.

 

Chi tiết

Xem tiếp

THÔNG TIN HÓA ĐƠN TIỀN NƯỚC

Xem chi tiết

Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẾN THÀNH

  •  Thanh toán qua payoo.vn
  • Thanh toán qua Viettel với dịch vụ BlankPlus
  • Thanh toán qua M-Plus của M-pay