tra cứu tiền nước

Điền số danh bộ hoặc số điện thoại:

lịch đọc số đồng hồ nước

Kỳ đọc số:

Số danh bộ:

theo dõi hồ sơ khách hàng

Loại hồ sơ:

Số hồ sơ:

Phương hướng và kế hoạch sản xuất kinh doanh 2008

09/03/2009

1. Phương hướng:

- Bảo toàn, sử dụng có hiệu quả và phát triển nguồn vốn của Công ty.

- Hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả.

- Nâng cao tỷ lệ hộ dân được cấp nước.

- Quản lý và vận hành an toàn hệ thống nước.

- Tăng doanh thu và sản lượng nước tiêu thụ so với năm 2007.

- Thực hiện đồng bộ các biện pháp để giảm thất thoát nước (giảm nước không doanh thu).

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2008

CHỈ TIÊU

ĐƠN VỊ TÍNH

KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2008

GHI CHÚ

A. Kinh doanh

     

1 – Nước cung cấp

2 – Doanh thu tiền nước

3 – Tỷ lệ thực thu đương niên

1.000 m3

Triệu đồng

%

37.400

188.234,200

99%

 

B. Thay, gắn mới đồng hồ nước

     

1 – Thay đồng hồ nước :

+ Đồng hồ nước cỡ nhỏ

+ Đồng hồ nước cỡ lớn

2 – Gắn đồng hồ nước :

Cái

Cái

Cái

11.920

65

500

 

C. Tỷ lệ hộ dân cung cấp nước sạch

%

99,80%

 

D. Xây dựng cơ bản

     

Tổng số vốn đầu tư :

Trong đó :

– Phát triển mạng lưới

– Cải tạo mạng lưới

Triệu đồng

Triệu đồng

Triệu đồng

5.196

2.511

2.685

 
 
 

Xem tiếp

THÔNG TIN HÓA ĐƠN TIỀN NƯỚC

Xem chi tiết

Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẾN THÀNH

  •  Thanh toán qua payoo.vn
  • Thanh toán qua Viettel với dịch vụ BlankPlus
  • Thanh toán qua M-Plus của M-pay