tra cứu tiền nước

Điền số danh bộ hoặc số điện thoại:

lịch đọc số đồng hồ nước

Kỳ đọc số:

Số danh bộ:

theo dõi hồ sơ khách hàng

Loại hồ sơ:

Số hồ sơ:

Thông báo thay đổi sở hữu của cổ đông lớn - America LLC

17/07/2019

Tổ chức đầu tư: AMERICA LLC

Tên cổ phiếu: Công ty CP Cấp nước Bến Thành

Lý do thay đổi sở hữu: Đầu tư

Ngày thay đổi: 15/7/2019

 

Xem chi tiết

Xem tiếp

THÔNG TIN HÓA ĐƠN TIỀN NƯỚC

Xem chi tiết

Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẾN THÀNH