tra cứu tiền nước

Điền số danh bộ hoặc số điện thoại:

lịch đọc số đồng hồ nước

Kỳ đọc số:

Số danh bộ:

theo dõi hồ sơ khách hàng

Loại hồ sơ:

Số hồ sơ:

Thông báo về việc chọn Công ty TNHH MTV Chứng khoán Ngân hàng Đông Á là đơn vị tư vấn sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động; Quy chế quản trị của Công ty.

25/11/2019

Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành xin công bố thông tin đến Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước; Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về việc thông báo về chọn Công ty TNHH MTV Chứng khoán Ngân hàng Đông Á là đơn vị tư vấn sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động; Quy chế quản trị của Công ty.

Xem chi tiết tại đây

Xem tiếp

THÔNG TIN HÓA ĐƠN TIỀN NƯỚC

Xem chi tiết

Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẾN THÀNH

  •  Thanh toán qua payoo.vn
  • Thanh toán qua Viettel với dịch vụ BlankPlus
  • Thanh toán qua M-Plus của M-pay