tra cứu tiền nước

Điền số danh bộ hoặc số điện thoại:

lịch đọc số đồng hồ nước

Kỳ đọc số:

Số danh bộ:

theo dõi hồ sơ khách hàng

Loại hồ sơ:

Số hồ sơ:

Thông báo áp dụng đơn giá khoán chi phí đóng – mở nước; chi phí nâng dời đồng hồ nước (tịnh tiến không xin phép đào đường); chi phí bồi thường đồng hồ nước, hộp bảo vệ đồng hồ nước (15mm – 25mm); tái lập danh bộ đồng hồ nước (15mm – 25mm).

13/01/2022

Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành thông báo áp dụng đơn giá khoán chi phí đóng – mở nước; chi phí nâng dời đồng hồ nước (tịnh tiến không xin phép đào đường); chi phí bồi thường đồng hồ nước, hộp bảo vệ đồng hồ nước (15mm – 25mm); tái lập danh bộ đồng hồ nước (15mm – 25mm) đối với trường hợp đã có hộp bảo vệ.

Xem thông tin chi tiết tại đây

Xem tiếp

THÔNG TIN HÓA ĐƠN TIỀN NƯỚC

Xem chi tiết

Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẾN THÀNH

  •  Thanh toán qua payoo.vn
  • Thanh toán qua Viettel với dịch vụ BlankPlus
  • Thanh toán qua M-Plus của M-pay