tra cứu tiền nước

Điền số danh bộ hoặc số điện thoại:

lịch đọc số đồng hồ nước

Kỳ đọc số:

Số danh bộ:

theo dõi hồ sơ khách hàng

Loại hồ sơ:

Số hồ sơ:

Cơ cấu tổ chức nhân sự

22/07/2015

Cơ cấu tổ chức của Công ty bao gồm Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng và 9 phòng, ban, đội chuyên môn – nghiệp vụ:

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027

 1. Bà PHẠM THỊ THANH VÂN  - Chủ tịch
 2. Ông NGUYỄN DOÃN XÃ  - Thành viên
 3. Bà NGUYỄN THỊ BẢO CHÂU  - Thành viên
 4. Bà NGUYỄN THỊ KIỀU NGUYỆT  - Thành viên
 5. Ông TRẦN QUANG PHƯƠNG  - Thành viên
 6. Ông TẠ CHƯƠNG LÂM  - Thành viên
 7. Ông HỒ LÊ MINH  - Thành viên

Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027

 1. Bà NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG  - Trưởng ban
 2. Bà PHẠM THIÊN TRINH  - Thành viên
 3. Bà PHẠM THỊ PHƯƠNG LINH  - Thành viên

Ban Giám đốc, Kế toán trưởng

 1. Ông NGUYỄN DOÃN XÃ  - Giám đốc
 2. Ông TRƯƠNG TẤN QUỐC  - Phó Giám đốc
 3. Ông PHẠM CHÍ THIỆN  - Phó Giám đốc
 4. Ông NGUYỄN HỮU CƯỜNG  - Kế toán trưởng

 Các phòng, ban đội

 1. Phòng Tổ chức - Hành chính
 2. Phòng Kế hoạch - Vật tư
 3. Phòng Kỹ thuật
 4. Phòng Kinh doanh Dịch vụ Khách hàng
 5. Phòng Kế toán - Tài chính
 6. Ban Quản lý Dự án
 7. Ban Quản lý Giảm nước không doanh thu
 8. Đội Thi công - Xây lắp
 9. Đội Quản lý Ghi - thu nước
Năm 2020, HĐQT Công ty ban hành Quyết định số 06/QĐ-CNBT-HĐQT ngày 31/8/2020 về việc thành lập bộ phận kiểm toán nội bộ theo quy định tại Nghị định số 05/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019 của Chính phủ.

Sơ đồ cơ cấu tổ chức

 
 
 
THÔNG TIN HÓA ĐƠN TIỀN NƯỚC

Xem chi tiết

Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẾN THÀNH

  •  Thanh toán qua payoo.vn
  • Thanh toán qua Viettel với dịch vụ BlankPlus
  • Thanh toán qua M-Plus của M-pay