tra cứu tiền nước

Số danh bộ:

lịch đọc số đồng hồ nước

Kỳ đọc số:

Số danh bộ:

theo dõi hồ sơ khách hàng

Loại hồ sơ:

Số hồ sơ:

 • Địa chỉ 79 NTMK hiện tại của tôi đã đăng ký cung cấp nước theo hình thức kinh doanh, tuy nhiên tôi vừa thuê lại mặt bằng và lượng nước tiêu thụ của tôi rất ít, tôi muốn chuyển sang định mức nước thì cần làm những thủ tục gì. Hiện tại tôi là hộ kinh doanh và bán buôn quần áo, với định giá 16900vnd/1m3 là quá cao trong khi nhu cầu sử dụng nước của tôi là rất ít. Xin vui lòng hướng dẫn giúp ạ. Xin chân thành cảm ơn

  Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành trân trọng cảm ơn Quý khách hàng đã quan tâm đến dịch vụ của Công ty.

  Ngày 23/02/2017, Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành nhận được phản ánh của Quý khách hàng về việc đăng ký định mức nước. Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành trân trọng phúc đáp đến Quý khách hàng như sau:

  Ngày 03/03/2017, Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành đã cử nhân viên kiểm tra thực tế ghi nhận tại địa chỉ trên Quý khách hàng đang thuê mặt bằng bán quần áo. Do đó, Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành áp dụng giá biểu 15 (đối tượng sử dụng nước sinh hoạt và kinh doanh dịch vụ) và không có định mức nước cho Quý khách hàng là đúng với quy định của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Vì vậy, Quý khách hàng muốn đăng ký định mức cần chuẩn bị các giấy tờ sau:

  1. Hóa đơn tiền nước kỳ mới nhất (photo)
  2. Quyết định đổi số nhà (photo nếu có)
  3. Hộ khẩu và KT3 (Sổ tạm trú) đúng địa chỉ sử dụng nước (sao y trong thời hạn 06 tháng hoặc photo mang bản chính đối chiếu)

           Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành tại địa chỉ 194 Pasteur, Phường 6, Quận 3 hoặc thông qua số điện thoại (08)38256020.

   Trân trọng kính chào./.

  Xem chi tiết
 • Kính thưa Quý Công Ty Tôi là khách hàng Nguyễn Thế Tâm , địa chỉ 31 Yersin,P.COL, Q1, SDB 0120 206 0400. Tôi đại diện cho chung cư 374 Nguyễn Công Trứ đứng tên đồng hồ nước tập thể chung cư. Định mức lượng nước tiêu thụ là 532, trong tháng 12 áp lực nước rất yếu nên tôi nghĩ là ống nước bị bể nên tôi đã báo lên quý công ty để xin khắc phục sửa chữa. Quý công ty đã cho nhân viên xuống khắc phục tình trạng trên là do ống nước bể. Bây giờ giấy báo tiền nước của tôi vừa được gửi đến với lượng nước tiêu thụ là 1072 vượt định mức 530 và 530 khối nước đó được tính với giá vượt định mức. Vậy tôi xin được hỏi quý công ty có thể tính 530 khối nước đó với giá trong định mức được không vì lượng nước đó là do thất thoát trong thời gian ống nước bị bể từ khi phát hiện đến khi khắc phục. Mong quý công ty xem xét dùm tôi. Chân thành cám ơn quý công ty./.

  Ngày 11/01/2017, Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành nhận được phản ánh của khách hàng về việc đề nghị Công ty xét giảm tiền nước hóa đơn kỳ 01/2017 do hệ thống phía sau đồng hồ không kín. Sau khi kiểm tra hồ sơ và cử nhân viên đến kiểm tra, Công ty trân trọng phúc đáp đến Quý khách hàng như sau:

  Để tạo điều kiện cho khách hàng thanh toán, Công ty sẽ điều chỉnh lại hóa đơn kỳ 01/2017 (chỉ số 1182, tiêu thụ 1072m3), toàn bộ tiêu thụ tính với đơn giá trong định mức như sau:

  Tiêu thụ

  Đơn giá

  Thuế VAT 5%

  Phí BVMT

  Tổng cộng (VNĐ)

  1072 m3

  5.300

  265

  530

  6.533.840

   

   

   

  Tổng cộng

  6.533.840

  Như vậy, số tiền còn lại khách hàng phải thanh toán cho Công ty: 6.533.840 đ                                        (giảm 9.954.860 đ – 6.533.840 đ = 3.421.020 đ so với hóa đơn đã lập).

  Khách hàng vui lòng thanh toán hóa đơn tiền nước kỳ 01/2017 được điều chỉnh theo văn bản này, đồng thời thường xuyên kiểm tra hệ thống phía sau đồng hồ nước để tránh thất thoát nước (việc xét giảm chỉ giải quyết một lần duy nhất).

  Trân trọng kính chào./.

  Xem chi tiết
 • Cơ quan tôi có Trung tâm Phân tích Thí nghiệm Địa chất tại địa chỉ 171 Trương Định, P9, Q3 là đơn vị sản xuất trực thuộc Liên đoàn (đơn vị hành chính sự nghiệp) nhưng đơn giá nước hàng tháng được tính là 19440 đồng/m3. Đề nghị quý công ty xem xét lại và cho ý kiến thêm.

  Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành trân trọng cảm ơn Quý khách hàng đã quan tâm đến dịch vụ của Công ty.

  Ngày 07/12/2016, Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành nhận được câu hỏi của Quý khách hàng từ Website của Công ty về việc áp dụng đơn giá tiền nước. Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành trân trọng phúc đáp đến Quý khách hàng như sau:

   Tại địa chỉ trên Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành ký kết hợp đồng dịch vụ cấp nước với khách hàng tên LIÊN ĐOÀN BẢN ĐỒ ĐỊA CHẤT MIỀN NAM, đồng hồ cỡ 50ly, giá biểu 33 (cho đối tượng sử dụng nước kinh doanh – dich vụ).

  Ngày 29/12/2016, Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành đã cử nhân viên kiểm tra thực tế tại địa chỉ trên ghi nhận đối tượng sử dụng nước là Trung tâm Phân tích Thí nghiệm Địa chất thuộc quản lý của Liên đoàn Bản đồ Địa chất Miền Nam.

  Liên đoàn Bản đồ Địa chất Miền Nam là đơn vị sự nghiệp công lập Trực thuộc Tổng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam.

  Căn cứ vào Điểm a Khoản 2 Điều 2 Quyết định số 103/2007/QĐ-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về điều chỉnh giá nước sạch trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh thì Quý khách hàng thuộc đối tượng là cơ quan hành chính sự nghiệp.

  Vì vậy, Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành sẽ áp dụng giá biểu 31 từ hóa đơn kỳ 01/2017 đối với Quý Khách hàng.

  Trân trọng kính chào./.

  Xem chi tiết
 • Kính thưa Quý Công Ty Tôi là khách hàng Lê Thị Ngọc Ánh , địa chỉ 25C Trần Quang Khải P.TĐ Q1, SDB 01042460060 Nguyên người thuê tầng trệt của tôi, vì không biết tôi đã nhờ ngân hàng thanh toán tiền nước, nên đã thanh toán hộ hoá đơn kỳ 12/2016 bằng tiền mặt cho nhân viên thu tiền tại nhà. Xin Quý Công Ty vui lòng hướng dẫn cách chỉnh lý nhầm lẫn này. Đa tạ. Trân trọng kính chào

  Coâng ty Coå phaàn Caáp nöôùc Beán Thaønh coù tieáp nhaän caâu hoûi cuûa Khaùch haøng töø Website Coâng ty veà vieäc khaùch haøng ñoùng truøng tieàn nöôùc 2 laàn, ñeà nghò Coâng ty giaûi quyeát về soá tieàn ñaõ ñoùng dö. Coâng ty chuùng toâi traân troïng phuùc ñaùp Quyù khaùch haøng nhö sau:

  Coâng ty ñaõ tieán haønh raø soaùt vieäc thanh toaùn tieàn nöôùc cuûa khaùch haøng ôû danh boä 0104 246 0060 vaø xaùc ñònh khaùch haøng ñaõ ñoùng truøng 2 laàn tieàn nöôùc cuûa hoùa ñôn kyø 12/2016 vôùi soá tieàn dö laø 188.945 ñoàng (Một trăm tám mươi taùm ngaøn, chín traêm  bốn mươi lăm ñoàng) (chöùng töø Ngân hàng Eximbank: E 270/10 – 02/12/2016).

  Việc thanh toán trùng này sẽ được Công ty chúng tôi giải quyết theo hướng như sau: Khaùch haøng sẽ nhaän laïi soá tieàn ñoùng dö treân baèng tieàn maët hoặc seõ caán tröø soá tieàn ñoùng dö vaøo kyø hoùa ñôn tiếp theo. Coâng ty ñaõ ñieän thoaïi lieân heä trực tiếp vôùi khaùch haøng vaø ñoàng yù giaûi quyeát theo yeâu caàu cuûa khaùch haøng sẽ nhaän laïi soá tieàn ñoùng dö treân baèng tieàn maët.

  Vaäy kính ñeà nghò Quyù khaùch haøng vui loøng mang theo chöùng töø goàm: Hoùa ñôn tieàn nöôùc kyø 12/2016, chứng từ xaùc nhaän thanh toaùn qua Eximbank vaø Chöùng minh nhaân daân ñeán Coâng ty lieân heä Ñoäi Thu tieàn ñeå ñoái chieáu vaø nhaän laïi tieàn maët.

  Traân troïng kính chaøo.

  Xem chi tiết
 • Hiện giờ thông tin cấp nước của tôi là tên của cá nhân, tôi muốn chuyển sang chủ sở hữu là Doanh nghiệp để được khấu trừ thuế đầu vào thì cần những giấy tờ gì ? Giá của 1 m3 nước khi là cá nhân và khi chuyển sang Doanh nghiệp là bao nhiêu ? Rất mong quý công ty giải đáp. Trân trọng cảm ơn.

  Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành trân trọng cảm ơn Quý khách hàng đã quan tâm đến dịch vụ của Công ty.

  Ngày 05/12/2016, Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành nhận được câu hỏi của Quý khách hàng từ website của Công ty về việc thủ tục sang tên đồng hồ nước. Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành trân trọng phúc đáp đến Quý khách hàng như sau:

              Hiện tại, tại địa chỉ trên hóa đơn tiền nước là tên của cá nhân và Quý khách hàng muốn chuyển sang tên của doanh nghiệp thì cần chuẩn bị những giấy tờ sau:

  1. Hóa đơn tiền nước kỳ mới nhất (photo).
  2. Quyết định đổi số nhà (photo nếu có).
  3. Giấy Chủ quyền nhà (sao y trong thời hạn 06 tháng hoặc photo mang bản chính đối chiếu).
  4. Giấy đăng ký kinh doanh, mã số thuế (photo).
  5. Hợp đồng thuê/mượn… nhà trong trường hợp Quý khách hàng là bên thuê/mượn …nhà (sao y trong thời hạn 06 tháng hoặc photo mang bảng chính đối chiếu).

             Thời gian để hoàn thành thủ tục trên là 15 ngày làm việc (kể từ ngày nhận hồ sơ).

             Quý khách hàng vui lòng liên hệ Công ty Cổ phần Cấp nước Bến thành tại 194 Pasteur, P.6, Q.3 (tầng trệt – phòng số 04) để nhận hồ sơ sang tên và được hướng dẫn cụ thể.

             Tại Điều 1 Quyết định số 103/2007/QĐ-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về điều chỉnh giá nước sạch trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh quy định đơn giá tiền nước (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng) như sau:

            

  Đối tượng sử dụng nước

  Đơn giá (đồng/m3)

  Các hộ dân cư:

   

  -          Đến 4m3 /người/tháng

  5.300

  -          Trên 4m3 đến 6m3 /người/tháng

  10.200

  -          Trên 6m3 /người/tháng

  11.400

  Đơn vị kinh doanh – dịch vụ

  16.900

   

              Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành rất hân hạnh được phục vụ khách hàng.

              Trân trọng kính chào./.

   

  Xem chi tiết
Đặt Câu Hỏi
* Họ tên
Công ty
* Địa chỉ
* Điện thoại
* Email
Chuyên mục
* Câu hỏi
 
Lưu ý: Để nội dung câu hỏi được rõ ràng, Quý khách vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
Website mặc định hỗ trợ font chữ Unicode.
Các hình thức thanh toán tiền nước

Xem chi tiết

Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẾN THÀNH

 •  Thanh toán qua payoo.vn
 • Thanh toán qua Viettel với dịch vụ BlankPlus
 • Thanh toán qua M-Plus của M-pay