tra cứu tiền nước

Điền số danh bộ hoặc số điện thoại:

lịch đọc số đồng hồ nước

Kỳ đọc số:

Số danh bộ:

theo dõi hồ sơ khách hàng

Loại hồ sơ:

Số hồ sơ:

Công Ty Cổ Phần Cấp Nước Bến Thành thông báo mời thầu: "Cung cấp đồng hồ điện từ DN50mm".

23/09/2019

THÔNG BÁO MỜI THẦU

(Lựa chọn nhà thầu qua mạng)

Tên bên mời thầu       : Công Ty Cổ Phần Cấp Nước Bến Thành

Địa chỉ                       : 194 Pasteur, Phường 6, Quận 3 , Tp. HCM                            

Điện thoại                  : 08. 38 234 731 – Fax: 08. 38 229 778

Mã số thuế                 : 0304789925

Công ty Cổ phần cấp nước Bến Thành thông báo mời thầu với nội dung sau:

1. Tên gói thầu: Cung cấp đồng hồ điện từ DN50mm

       -   Loại gói thầu: Mua sắm hàng hóa.

       -   Giá gói thầu: 1.126.721.756 VNĐ (Một tỷ, một trăm hai mươi sáu triệu, bảy trăm hai mươi mốt ngàn, bảy trăm năm mươi sáu đồng chẵn).

       -   Nội dung chính của gói thầu: Cung cấp đồng hồ điện từ DN50mm.

       -   Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

2. Tên dự án: Mua sắm đồng hồ điện từ DN50mm thay thế đồng hồ hiện hữu.

3. Nguồn vốn: Vốn sản xuất kinh doanh.

4.Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

5. Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.

6. Hình thức nhận HSDT: Đấu thầu qua mạng.

7. Thời gian nhận HSDT: ngày 23/09/2019 đến 09:00 giờ ngày 07/10/2019

8. Địa điểm phát hành HSMT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

9. Mua HSMT: Miễn phí.

10.Thời điểm đóng và mở thầu: 09 giờ 00, ngày 07 tháng 10 năm 2019.

11.Địa điểm mở thầu: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

12. Bảo đảm dự thầu: 16.000.000 đồng (Mười sáu triệu đồng chẵn) bằng hình thức thư bảo lãnh.

Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT vào thời gian và địa điểm nêu trên.

THÔNG TIN HÓA ĐƠN TIỀN NƯỚC

Xem chi tiết

Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẾN THÀNH

  •  Thanh toán qua payoo.vn
  • Thanh toán qua Viettel với dịch vụ BlankPlus
  • Thanh toán qua M-Plus của M-pay