tra cứu tiền nước

Điền số danh bộ hoặc số điện thoại:

lịch đọc số đồng hồ nước

Kỳ đọc số:

Số danh bộ:

theo dõi hồ sơ khách hàng

Loại hồ sơ:

Số hồ sơ:

Thông báo mời thầu: “Cung cấp bộ hộp bảo vệ đồng hồ nước DN15mm”.

16/04/2020

THÔNG BÁO MỜI THẦU

 

Tên bên mời thầu     : Công Ty Cổ Phần Cấp Nước Bến Thành

Địa chỉ                       : 194 Pasteur, Phường 6, Quận 3 , Tp. HCM                            

Điện thoại                  : 08. 38 234 731 – Fax: 08. 38 229 778

Mã số thuế                 : 0304789925

Công ty Cổ phần cấp nước Bến Thành thông báo mời thầu với nội dung sau:

1. Tên gói thầu: Cung cấp bộ hộp bảo vệ đồng hồ nước DN15mm

-         Loại gói thầu: Mua sắm hàng hóa.

-         Giá gói thầu: 1.285.279.050 VNĐ (Một tỷ, hai trăm tám mươi lăm triệu, hai trăm bảy mươi chín ngàn, không trăm năm mươi đồng chẵn).

-         Nội dung chính của gói thầu: Cung cấp bộ hộp bảo vệ đồng hồ nước DN15mm.

-         Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

2. Tên dự án: Mua sắm bộ hộp bảo vệ đồng hồ nước DN15mm phục vụ cho công tác năm 2020.

3. Nguồn vốn: Vốn sản xuất kinh doanh.

4.Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

5. Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

6. Hình thức nhận HSDT: Đấu thầu qua mạng.

7. Thời gian nhận HSDT: ngày 16/04/2020 đến 10:00 giờ ngày 11/05/2020.

8. Địa điểm phát hành HSMT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

9. Mua HSMT: Miễn phí.

10.Thời điểm đóng và mở thầu: 10 giờ 00, ngày 11 tháng 05 năm 2020

11.Địa điểm mở thầu: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

12. Bảo đảm dự thầu: 19.000.000 đồng (Mười chín triệu đồng chẵn) bằng hình thức thư bảo lãnh.

Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT vào thời gian và địa điểm nêu trên.

THÔNG TIN HÓA ĐƠN TIỀN NƯỚC

Xem chi tiết

Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẾN THÀNH

  •  Thanh toán qua payoo.vn
  • Thanh toán qua Viettel với dịch vụ BlankPlus
  • Thanh toán qua M-Plus của M-pay