tra cứu tiền nước

Điền số danh bộ hoặc số điện thoại:

lịch đọc số đồng hồ nước

Kỳ đọc số:

Số danh bộ:

theo dõi hồ sơ khách hàng

Loại hồ sơ:

Số hồ sơ:

Thông báo mời thầu: “Cung cấp đồng hồ nước DN300mm”.

16/04/2020

THÔNG BÁO MỜI THẦU

 

Tên bên mời thầu     : Công Ty Cổ Phần Cấp Nước Bến Thành

Địa chỉ                       : 194 Pasteur, Phường 6, Quận 3 , Tp. HCM                            

Điện thoại                  : 08. 38 234 731 – Fax: 08. 38 229 778

Mã số thuế                 : 0304789925

Công ty Cổ phần cấp nước Bến Thành thông báo mời thầu với nội dung sau:

1. Tên gói thầu: Cung cấp ống gang DN300mm

-         Loại gói thầu: Mua sắm hàng hóa.

-        Giá gói thầu: 588.865.108 VND (Năm trăm tám mươi tám triệu, tám trăm sáu mươi lăm ngàn, một trăm lẻ tám đồng chẵn).

-         Nội dung chính của gói thầu: Cung cấp ống gang DN300mm.

-         Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

2. Tên dự án: Mua sắm ống gang DN300mm cho công trình lắp đặt tuyến ống cấp nước đường Lê Lợi (đoạn từ Đồng Khởi đến Pasteur) Quận 1.

3. Nguồn vốn: Vốn sản xuất kinh doanh.

4.Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

5. Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

6. Hình thức nhận HSDT: Đấu thầu qua mạng.

7. Thời gian nhận HSDT: ngày 16/04/2020 đến 11:00 giờ ngày 11/05/2020.

8. Địa điểm phát hành HSMT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

9. Mua HSMT: Miễn phí.

10.Thời điểm đóng và mở thầu: 11 giờ 00, ngày 11 tháng 05 năm 2020

11.Địa điểm mở thầu: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

12. Bảo đảm dự thầu: 8.000.000 đồng (Tám triệu đồng chẵn) bằng hình thức thư bảo lãnh.

Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT vào thời gian và địa điểm nêu trên.

THÔNG TIN HÓA ĐƠN TIỀN NƯỚC

Xem chi tiết

Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẾN THÀNH

  •  Thanh toán qua payoo.vn
  • Thanh toán qua Viettel với dịch vụ BlankPlus
  • Thanh toán qua M-Plus của M-pay