tra cứu tiền nước

Số danh bộ:

lịch đọc số đồng hồ nước

Kỳ đọc số:

Số danh bộ:

theo dõi hồ sơ khách hàng

Loại hồ sơ:

Số hồ sơ:

Luật doanh nghiệp số 60/2005QH 11 ngày 29/11/2005

03/03/2009

Luật doanh nghiệp của Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam số 60/2005QH 11 ngày 29/11/2005

Vui lòng xem thông tin chi tiết về luật doanh nghiệp tại đây

Các hình thức thanh toán tiền nước

Xem chi tiết

Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẾN THÀNH

  •  Thanh toán qua payoo.vn
  • Thanh toán qua Viettel với dịch vụ BlankPlus
  • Thanh toán qua M-Plus của M-pay