tra cứu tiền nước

Điền số danh bộ hoặc số điện thoại:

lịch đọc số đồng hồ nước

Kỳ đọc số:

Số danh bộ:

theo dõi hồ sơ khách hàng

Loại hồ sơ:

Số hồ sơ:

BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẾN THÀNH (Giấy CNĐKDN số 0304789925 do Sở KH&ĐT TP.HCM cấp lần đầu ngày 08/01/2007 và đăng ký thay đổi lần thứ 3 ngày 08/05/2012) NIÊM YẾT CỔ PHIẾU TRÊN SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

11/10/2017

BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẾN THÀNH (Giấy CNĐKDN số 0304789925 do Sở KH&ĐT TP.HCM cấp lần đầu ngày 08/01/2007 và đăng ký thay đổi lần thứ 3 ngày 08/05/2012)
NIÊM YẾT CỔ PHIẾU TRÊN SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Vui lòng xem tập tin đính kèm tại đây.

THÔNG TIN HÓA ĐƠN TIỀN NƯỚC

Xem chi tiết

Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẾN THÀNH