tra cứu tiền nước

Điền số danh bộ hoặc số điện thoại:

lịch đọc số đồng hồ nước

Kỳ đọc số:

Số danh bộ:

theo dõi hồ sơ khách hàng

Loại hồ sơ:

Số hồ sơ:

Báo cáo tài chính

 • Ngày đăng : 19/01/2024 Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2023
  Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành xin công bố thông tin đến Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước, Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội về việc công bố thông tin định kỳ Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2023 và giải trình liên quan.
 • Ngày đăng : 16/10/2023 Công bố thông tin định kỳ BCTC quý 3/2023 và giải trình liên quan
  Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành xin công bố thông tin đến Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước, Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội về việc Công bố thông tin định kỳ BCTC quý 3/2023 và giải trình liên quan.
 • Ngày đăng : 14/08/2023 Thông tin định kỳ Báo cáo tài chính bán niên 2023 đã soát xét và giải trình liên quan
  Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành xin công bố thông tin đến Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước, Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội về việc công bố thông tin định kỳ Báo cáo tài chính bán niên 2023 đã soát xét và giải trình liên quan.
 • Ngày đăng : 19/07/2023 Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2023 và giải trình liên quan
  Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành xin công bố thông tin đến Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước, Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội về việc công bố thông tin định kỳ Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2023 và giải trình liên quan.
 • Ngày đăng : 20/04/2023 Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2023 và giải trình liên quan
  Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành xin công bố thông tin đến Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước, Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội về việc công bố thông tin định kỳ Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2023 và giải trình liên quan.
 • Ngày đăng : 31/03/2023 Công bố thông tin về Kế hoạch tài chính năm 2023
  Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành xin công bố thông tin đến Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước, Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội về việc công bố thông tin về Kế hoạch tài chính năm 2023
 • Ngày đăng : 27/03/2023 Báo cáo tài chính năm 2022 đã soát xét và giải trình liên quan
  Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành xin công bố thông tin đến Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước, Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội về việc Công bố thông tin Báo cáo tài chính năm 2022 đã soát xét và giải trình liên quan.
 • Ngày đăng : 18/01/2023 Thông tin kết quả kiểm toán Nhà nước tại Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành
  Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành xin công bố thông tin đến Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước, Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội về việc Thông tin kết quả kiểm toán Nhà nước tại Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành.
 • Ngày đăng : 18/01/2023 Báo cáo tài chính Quý IV năm 2022
  Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành xin công bố thông tin đến Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước, Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội về việc Báo cáo tài chính Quý IV năm 2022.
 • Ngày đăng : 18/10/2022 Báo cáo tài chính Quý III năm 2022
  Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành xin công bố thông tin đến Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước, Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội về việc Báo cáo tài chính Quý III năm 2022.

Trang 1 2 3 4 5 6 7

THÔNG TIN HÓA ĐƠN TIỀN NƯỚC

Xem chi tiết

Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẾN THÀNH