tra cứu tiền nước

Điền số danh bộ hoặc số điện thoại:

lịch đọc số đồng hồ nước

Kỳ đọc số:

Số danh bộ:

theo dõi hồ sơ khách hàng

Loại hồ sơ:

Số hồ sơ:

Báo cáo tài chính năm 2009 (Đã kiểm toán)

01/04/2010

Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành công bố Báo cáo tài chính năm 2009 (Đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn - A&C)

- Xem Báo cáo của Ban Giám đốc tại đây

- Xem Báo cáo kiểm toán tại đây

- Xem Bảng cân đối kế toán tại đây

- Xem Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh tại đây

- Xem Báo cáo lưu chuyển tiền tệ tại đây

- Xem Bản thuyết minh Báo cáo tài chính tại đây

Xem tiếp

THÔNG TIN HÓA ĐƠN TIỀN NƯỚC

Xem chi tiết

Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẾN THÀNH

  •  Thanh toán qua payoo.vn
  • Thanh toán qua Viettel với dịch vụ BlankPlus
  • Thanh toán qua M-Plus của M-pay