tra cứu tiền nước

Điền số danh bộ hoặc số điện thoại:

lịch đọc số đồng hồ nước

Kỳ đọc số:

Số danh bộ:

theo dõi hồ sơ khách hàng

Loại hồ sơ:

Số hồ sơ:

Báo cáo tài chính năm 2010 (Đã kiểm toán)

01/04/2011

Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành công bố Báo cáo tài chính năm 2010 (Đã kiểm toán)

- Báo cáo của Ban Giám đốc và Báo cáo của đơn vị kiểm toán tại đây

- Bảng cân đối kế toán tại đây

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh tại đây

- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ tại đây

- Thuyết minh Báo cáo tài chính tại đây

Xem tiếp

THÔNG TIN HÓA ĐƠN TIỀN NƯỚC

Xem chi tiết

Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẾN THÀNH

  •  Thanh toán qua payoo.vn
  • Thanh toán qua Viettel với dịch vụ BlankPlus
  • Thanh toán qua M-Plus của M-pay