tra cứu tiền nước

Điền số danh bộ hoặc số điện thoại:

lịch đọc số đồng hồ nước

Kỳ đọc số:

Số danh bộ:

theo dõi hồ sơ khách hàng

Loại hồ sơ:

Số hồ sơ:

Công bố Báo cáo tài chính năm 2011 (đã kiểm toán) và Báo cáo thường niên năm 2011

06/04/2012

Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành xin thông báo đến Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước; Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội về việc công bố Báo cáo tài chính năm 2011 (đã kiểm toán) và Báo cáo thường niên năm 2011.

---------------------------

1.  Tên Công ty :  CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẾN THÀNH

2. Mã chứng khoán :  BTW

3. Địa chỉ trụ sở chính : 194 Pasteur, Phường 6, Quận 3, TP.HCM

4. Điện thoại : (08) 38 297 147 – 38 272 990 Fax: (08) 38 229 778

5. Người thực hiện công bố thông tin: TRẦN CÔNG THANH

(Theo văn bản ủy quyền số 697/CNBT-TCHC ngày 22/4/2010 của Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành)

6. Nội dung của thông tin công bố:

- Báo cáo tài chính năm 2011 có kiểm toán của Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành được lập ngày 16/3/2012 bao gồm: Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ, Thuyết minh Báo cáo tài chính và văn bản số 492/CNBT ngày 03/4/2012 của Công ty về việc giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế tăng 26,5% so với cùng kỳ năm trước;

- Báo cáo thường niên năm 2011.

7. Địa chỉ website đăng tải toàn bộ Báo cáo tài chính năm 2011 (đã kiểm toán) và Báo cáo thường niên năm 2011: www.capnuocbenthanh.com

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

   Vui lòng xem Công bố tại đây  .

 

Xem tiếp

THÔNG TIN HÓA ĐƠN TIỀN NƯỚC

Xem chi tiết

Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẾN THÀNH

  •  Thanh toán qua payoo.vn
  • Thanh toán qua Viettel với dịch vụ BlankPlus
  • Thanh toán qua M-Plus của M-pay