tra cứu tiền nước

Điền số danh bộ hoặc số điện thoại:

lịch đọc số đồng hồ nước

Kỳ đọc số:

Số danh bộ:

theo dõi hồ sơ khách hàng

Loại hồ sơ:

Số hồ sơ:

Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành xin công bố thông tin việc điều chỉnh hồi tố số liệu đầu kỳ trên báo cáo tài chính quý 3 năm 2019 và Báo cáo tài chính quý 3 năm 2019; giải trình lợi nhuận chênh lệch 10% so với cùng kỳ năm trước.

18/10/2019

Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành xin công bố thông tin đến Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước; Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về việc công bố thông tin việc điều chỉnh hồi tố số liệu đầu kỳ trên báo cáo tài chính quý 3 năm 2019 và Báo cáo tài chính quý 3 năm 2019; giải trình lợi nhuận chênh lệch 10% so với cùng kỳ năm trước.

Vui lòng xem thông tin chi tiết tại đây

Xem tiếp

THÔNG TIN HÓA ĐƠN TIỀN NƯỚC

Xem chi tiết

Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẾN THÀNH

  •  Thanh toán qua payoo.vn
  • Thanh toán qua Viettel với dịch vụ BlankPlus
  • Thanh toán qua M-Plus của M-pay