tra cứu tiền nước

Điền số danh bộ hoặc số điện thoại:

lịch đọc số đồng hồ nước

Kỳ đọc số:

Số danh bộ:

theo dõi hồ sơ khách hàng

Loại hồ sơ:

Số hồ sơ:

Công bố thông tin kết quả Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

23/04/2024

Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành xin công bố thông tin đến Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước, Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội về việc Công bố thông tin kết quả Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Vui lòng xem thông tin chi tiết Kết quả Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 tại đây.

Và tài liệu đính kèm.

Xem tiếp

THÔNG TIN HÓA ĐƠN TIỀN NƯỚC

Xem chi tiết

Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẾN THÀNH