tra cứu tiền nước

Điền số danh bộ hoặc số điện thoại:

lịch đọc số đồng hồ nước

Kỳ đọc số:

Số danh bộ:

theo dõi hồ sơ khách hàng

Loại hồ sơ:

Số hồ sơ:

Công bố thông tin liên quan đến ứng viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012 - 2017

18/04/2013

 

TỔNG CÔNG TY CẤP NƯỚC SÀI GÒN TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẾN THÀNH

      

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số : 927/CNBT-TCHC  
Về việc công bố thông tin liên quan đến ứng viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012 - 2017    TP.Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 4 năm 2013

 

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY

1. Tên Công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẾN THÀNH

2. Mã chứng khoán : BTW

3. Địa chỉ trụ sở chính : 194 Pasteur, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

4. Điện thoại : (08) 38 297 147 – 38 272 990 Fax: (08) 38 229 778

5. Người thực hiện công bố thông tin:

Ông NGUYỄN THÀNH PHÚC – Giám đốc Công ty

6. Nội dung của thông tin công bố:

Căn cứ Tờ trình số 018/TTr-CNBT-HĐQT ngày 08/4/2013 của Hội đồng quản trị Công ty về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung một thành viên Hội đồng quản trị (được gửi kèm theo thư mời và tài liệu họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 đã chuyển cho Quý cổ đông);

Căn cứ hồ sơ đề cử ngày 15/4/2013 của cổ đông Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn,

Bà Phạm Thị Thanh Vân – Kế toán trưởng, Trưởng phòng Kế toán – Tài chính Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành đã được cổ đông Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn đề cử làm ứng cử viên tham gia vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành nhiệm kỳ 2012 – 2017.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

  Đính kèm : - Đơn đề cử ứng cử viên tham gia HĐQT nhiệm kỳ 2012 – 2017;

                   - Sơ yếu lý lịch của Bà Phạm Thị Thanh Vân (ứng cử viên).

Nơi nhận:

- Như trên;

- Thành viên HĐQT Công ty;

- Trưởng Ban kiểm soát Công ty;

- Ban Giám đốc Công ty;

- Kế toán trưởng Công ty;

- Phòng Kỹ thuật (đăng website Công ty);

- Lưu (VT, TC-HC).

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT
GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

  NGUYỄN THÀNH PHÚC

 

 

Xem tiếp

THÔNG TIN HÓA ĐƠN TIỀN NƯỚC

Xem chi tiết

Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẾN THÀNH

  •  Thanh toán qua payoo.vn
  • Thanh toán qua Viettel với dịch vụ BlankPlus
  • Thanh toán qua M-Plus của M-pay