tra cứu tiền nước

Điền số danh bộ hoặc số điện thoại:

lịch đọc số đồng hồ nước

Kỳ đọc số:

Số danh bộ:

theo dõi hồ sơ khách hàng

Loại hồ sơ:

Số hồ sơ:

Công bố thông tin miễn nhiệm, kết quả bầu bố sung 02 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 -2020; Thông tin thay đổi Giám đốc (người đại diện theo pháp luật).

23/04/2021

Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành xin công bố thông tin đến Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước, Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội về việc miễn nhiệm, kết quả bầu bố sung 02 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 -2020; Thông tin thay đổi Giám đốc (người đại diện theo pháp luật).

Vui lòng xem chi tiết tại đây

Xem tiếp

THÔNG TIN HÓA ĐƠN TIỀN NƯỚC

Xem chi tiết

Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẾN THÀNH

  •  Thanh toán qua payoo.vn
  • Thanh toán qua Viettel với dịch vụ BlankPlus
  • Thanh toán qua M-Plus của M-pay