tra cứu tiền nước

Điền số danh bộ hoặc số điện thoại:

lịch đọc số đồng hồ nước

Kỳ đọc số:

Số danh bộ:

theo dõi hồ sơ khách hàng

Loại hồ sơ:

Số hồ sơ:

Công bố thông tin sau Đại hội Cổ đông thường niên 2013

26/04/2013

Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành xin công bố thông tin đến Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước, Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội về kết quả tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên 2013, bầu Chủ tịch HĐQT, và bổ nhiệm Phó Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty

1. Tên Công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẾN THÀNH

2. Mã chứng khoán : BTW

3. Địa chỉ trụ sở chính : 194 Pasteur, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

4. Điện thoại : (08) 38 297 147 – 38 272 990 Fax: (08) 38 229 778

5. Người thực hiện công bố thông tin:

Ông NGUYỄN THÀNH PHÚC – Giám đốc Công ty

6. Nội dung của thông tin công bố:

6.1 Kết quả tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2013:

Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành đã tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 vào ngày 26/4/2013 tại Khách sạn Thắng Lợi (VICTORY) – Số 14 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, TP.HCM. Căn cứ vào kết quả Đại hội, Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành công bố thông tin về các vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua như sau:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị về đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh năm 2012;

- Định hướng phát triển năm 2013;

- Báo cáo tài chính năm 2012 (đã được kiểm toán) và Báo cáo của kiểm toán độc lập;

- Báo cáo của Ban kiểm soát thẩm định tình hình sản xuất kinh doanh Công ty trong năm 2012;

- Phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2012;

- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;

- Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2012;

- Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

6.2 Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị:

Tại phiên họp của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012 - 2017 diễn ra vào ngày 26/4/2013, các thành viên Hội đồng quản trị đã bỏ phiếu thống nhất bầu:

Ông TRẦN CÔNG THANH Sinh ngày: 24/4/1957 Quốc tịch: Việt Nam

CMND số: 020177676 Cấp ngày: 18/8/2010 Nơi cấp: CA TP.HCM

Hiện thường trú: 486 Âu Cơ, Phường 10, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh,

giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị (chuyên trách) của Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành kể từ thời điểm được bầu vào ngày 26/4/2013, theo nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012 – 2017 (thay cho Ông Lê Dũng đã được Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 biểu quyết miễn nhiệm).

6.3 Bổ nhiệm Phó Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty:

Tại phiên họp thứ 5 của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012 - 2017 diễn ra vào ngày 26/4/2013, các thành viên Hội đồng quản trị đã bỏ phiếu thống nhất:

- Chấp thuận cho Bà Phạm Thị Thanh Vân thôi giữ chức vụ Kế toán trưởng, Trưởng phòng Kế toán – Tài chính và bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công ty, kể từ ngày 02/5/2013, nhiệm kỳ 2012 – 2017.

- Bổ nhiệm Ông Nguyễn Hữu Cường – Phó Trưởng phòng Kế toán – Tài chính giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty, kể từ ngày 02/5/2013, nhiệm kỳ 2012 - 2017.

 

Tài liệu đính kèm :

- Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2013;

- Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 ngày 26/4/2013;

- Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 ngày 26/4/2013;

- Biên bản họp bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị ngày 26/4/2013Biên bản phiên họp thứ 5 của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012 - 2017 diễn ra vào ngày 26/4/2013 về việcbổ nhiệm Phó Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

Xem tiếp

THÔNG TIN HÓA ĐƠN TIỀN NƯỚC

Xem chi tiết

Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẾN THÀNH

  •  Thanh toán qua payoo.vn
  • Thanh toán qua Viettel với dịch vụ BlankPlus
  • Thanh toán qua M-Plus của M-pay