tra cứu tiền nước

Điền số danh bộ hoặc số điện thoại:

lịch đọc số đồng hồ nước

Kỳ đọc số:

Số danh bộ:

theo dõi hồ sơ khách hàng

Loại hồ sơ:

Số hồ sơ:

Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành công bố thông tin họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2017

10/04/2017

Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành xin công bố thông tin đến Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

Vui lòng xem thông tin chi tiết tại đây

 Đính kèm:

  1. Mẫu đơn xin ứng cử, đề cử thành viên BKS (Nhiệm kỳ 2017 - 2022)
  2. Mẫu đơn xin ứng cử, để cử thành viên HDQT (Nhiệm kỳ 2017 - 2022)
  3. Mẫu sơ yếu lý lịch
  4. Mẫu Giấy uỷ quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2017

 

Xem tiếp

THÔNG TIN HÓA ĐƠN TIỀN NƯỚC

Xem chi tiết

Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẾN THÀNH

  •  Thanh toán qua payoo.vn
  • Thanh toán qua Viettel với dịch vụ BlankPlus
  • Thanh toán qua M-Plus của M-pay