tra cứu tiền nước

Điền số danh bộ hoặc số điện thoại:

lịch đọc số đồng hồ nước

Kỳ đọc số:

Số danh bộ:

theo dõi hồ sơ khách hàng

Loại hồ sơ:

Số hồ sơ:

Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên 2018

26/04/2018

Ngày 19/4/2018, tại Khách sạn Thắng Lợi (VICTORY) – Số 14 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, TP.HCM, Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành đã tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018. Đại hội có sự tham dự của ông Nguyễn Văn Dụ - Phó Tổng Giám đốc phụ trách Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – TNHH MTV, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty, cùng với  150 cổ đông, đại diện cho 6.349.708 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 67,84% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông được mời tham dự Đại hội. Đại diện cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tại TP.HCM, ông Huỳnh Hòa Hiệp – Chuyên viên Phòng Nghiệp vụ đã tham dự và giám sát việc tổ chức Đại hội.

(Quang cảnh Đại hội)

Trong năm 2017, hoạt động SXKD của Công ty gặp không ít khó khăn trong điều kiện giá nước mới chưa được thành phố phê duyệt, tỷ lệ thất thoát nước trên địa bàn còn ở mức cao, việc triển khai công tác xây dựng cơ bản trong những tháng đầu năm gặp nhiều khó khăn trong công tác xin cấp phép đào đường, thỏa thuận hướng tuyến, vướng công trình ngầm,…

Tuy nhiên, với những nỗ lực tích cực, Công ty đã đạt được những kết quả khả quan, tỷ lệ thất thoát nước đã kéo giảm từ 35,22% (tỷ lệ bình quân năm 2016) còn bình quân 32,07% trong năm 2017 (giảm 3,15% so với năm 2016). Đặc biệt, chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 16,315 tỷ đồng so với 14,5 tỷ đồng theo kế hoạch năm 2017 (đạt 112,52% kế hoạch). Với kết quả đạt được như trên, Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua tỷ lệ chi trả cổ tức từ lợi nhuận sau thuế năm 2017 là 7,5%/mệnh giá.

Trên cơ sở những nội dung thảo luận và những mục tiêu, chỉ tiêu, giải pháp đã đề ra trong năm 2018, Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua các chỉ tiêu kinh doanh chính trong năm 2018 như sản lượng nước tiêu thụ 40.200.000 m3 (đạt 101,33% so với năm 2017), doanh thu bán hàng 441,798 tỷ đồng (đạt 100,88% so với năm 2017), lợi nhuận trước thuế 16,5 tỷ đồng (đạt 101,13% so với năm 2017) và cổ tức 7,5%/mệnh giá.

Ngoài những nội dung báo cáo và tờ trình được trình bày và biểu quyết tại Đại hội, Đại hội cũng thống nhất thông qua việc ghi nhận Công ty đã mời cổ đông tham gia đề cử, ứng cử 02 thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ 2017 – 2022, nhưng không có cổ đông nào tham gia đề cử, ứng cử (tính đến thời điểm diễn ra Đại hội).

Xem tiếp

THÔNG TIN HÓA ĐƠN TIỀN NƯỚC

Xem chi tiết

Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẾN THÀNH

  •  Thanh toán qua payoo.vn
  • Thanh toán qua Viettel với dịch vụ BlankPlus
  • Thanh toán qua M-Plus của M-pay