tra cứu tiền nước

Điền số danh bộ hoặc số điện thoại:

lịch đọc số đồng hồ nước

Kỳ đọc số:

Số danh bộ:

theo dõi hồ sơ khách hàng

Loại hồ sơ:

Số hồ sơ:

Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2011

27/04/2011

Đại hội cổ đông thường niên năm 2011 của Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành đã diễn ra vào ngày 27/4/2011 tại Khách sạn Thắng Lợi (VICTORY) – Số 14 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, TP.HCM.

Tham dự Đại hội có 149 cổ đông, với số cổ phần có quyền biểu quyết là 7.127.172 cổ phần, tương ứng 76,15% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, Đại hội đã thông qua các vấn đề sau:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh năm 2010 ;

2. Định hướng phát triển năm 2011;

3. Báo cáo tài chính năm 2010 (đã được kiểm toán) và Báo cáo của kiểm toán độc lập;

4. Báo cáo của Ban kiểm soát thẩm định tình hình sản xuất kinh doanh Công ty trong năm 2010;

5. Phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2010;

6. Miễn nhiệm và bầu bổ sung một thành viên Ban kiểm soát;

7. Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2010.

Xem nội dung Nghị quyết của Đại hội tại đây

Xem nội dung Biên bản của Đại hội tại đây

Xem tiếp

THÔNG TIN HÓA ĐƠN TIỀN NƯỚC

Xem chi tiết

Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẾN THÀNH

  •  Thanh toán qua payoo.vn
  • Thanh toán qua Viettel với dịch vụ BlankPlus
  • Thanh toán qua M-Plus của M-pay