tra cứu tiền nước

Điền số danh bộ hoặc số điện thoại:

lịch đọc số đồng hồ nước

Kỳ đọc số:

Số danh bộ:

theo dõi hồ sơ khách hàng

Loại hồ sơ:

Số hồ sơ:

Đại hội cổ đông thường niên năm 2010

29/04/2010

Đại hội cổ đông thường niên năm 2010 của Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành đã diễn ra vào ngày 29/4/2010 tại Khách sạn Thời Đại Mới (NEW EPOCH HOTEL) – Số 120 Cách Mạng Tháng 8, Phường 7, Quận 3, TP.HCM.

Tham dự Đại hội có 138 cổ đông, với số cổ phần có quyền biểu quyết là 7.032.050 cổ phần, tương ứng 75,13% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, Đại hội đã thông qua các vấn đề sau:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh năm 2009

2. Định hướng phát triển năm 2010;

3. Báo cáo tài chính năm 2009 (đã được kiểm toán) và Báo cáo của kiểm toán độc lập;

4. Báo cáo của Ban kiểm soát thẩm định tình hình sản xuất kinh doanh Công ty trong năm 2009;

5. Phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2009;

6. Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2009.


Xem chi tiết Biên bản Đại hội tại đây

Xem chi tiết Nghị quyết Đại hội tại đây


Xem tiếp

THÔNG TIN HÓA ĐƠN TIỀN NƯỚC

Xem chi tiết

Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẾN THÀNH

  •  Thanh toán qua payoo.vn
  • Thanh toán qua Viettel với dịch vụ BlankPlus
  • Thanh toán qua M-Plus của M-pay