tra cứu tiền nước

Điền số danh bộ hoặc số điện thoại:

lịch đọc số đồng hồ nước

Kỳ đọc số:

Số danh bộ:

theo dõi hồ sơ khách hàng

Loại hồ sơ:

Số hồ sơ:

Đại hội Cổ đông thường niên năm 2020

02/06/2020

Sau thời gian tạm hoãn do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, ngày 28/5/2020 Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành đã tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 tại Khách sạn Thắng Lợi (VICTORY) – Số 14 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, TP.HCM.

Đại hội có sự tham dự của đại diện Hội đồng thành viên, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – TNHH MTV; các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cùng với 151 cổ đông, đại diện cho 6.960.716 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 74,37% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông được mời tham dự Đại hội.

Trong năm 2019, tuy còn nhiều khó khăn trong việc triển khai công tác xây dựng cơ bản nhằm phục vụ cho công tác giảm thất thoát nước, tuy nhiên Công ty đã đạt và vượt hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu theo kế hoạch đề ra. Tỷ lệ thất thoát nước đã kéo giảm từ 30,44% còn bình quân 26,02%, với lượng nước tiết kiệm 10,249 triệu m3, tương đương số tiền 53,466 tỷ đồng. Sản lượng tiêu thụ đạt 40,188 triệu m3, đạt 100,22% kế hoạch năm 2019. Doanh thu đạt 468,650 tỷ đồng, đạt 102,14% kế hoạch năm 2019. Đặc biệt, chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 39,704 tỷ đồng so với 27,5 tỷ đồng theo kế hoạch năm 2019 (đạt 144,38% kế hoạch), tiếp tục là một trong những đơn vị dẫn đầu về lợi nhuận thực hiện trong khối các đơn vị kinh doanh thuộc Tổng Công ty. Với kết quả đạt được như trên, Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua tỷ lệ chi trả cổ tức từ lợi nhuận sau thuế năm 2019 là 12%/mệnh giá (so với kế hoạch năm 2019 là 10%/mệnh giá).

Trên cơ sở những mục tiêu, chỉ tiêu, giải pháp đã đề ra trong năm 2020, Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua các chỉ tiêu kinh doanh chính trong năm 2020 như sản lượng nước tiêu thụ 40.350.000 m3 (đạt 100,40% so với thực hiện năm 2019), doanh thu tiền nước 517,919 tỷ đồng (đạt 111,50% so với thực hiện năm 2019), lợi nhuận trước thuế 40 tỷ đồng (đạt 100,70% so với thực hiện năm 2019), tỷ lệ thất thoát nước bình quân kéo giảm từ 26,02% xuống còn 24% trong năm 2020 và cổ tức 12%/mệnh giá.

Cũng tại Đại hội này, Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát đối với ông Nguyễn Xuân Trình theo đơn từ nhiệm (do chuẩn bị nghỉ hưu theo chế độ), đồng thời bầu bổ sung bà Thạch Dương Kim An làm thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2017 – 2022 thay cho ông Nguyễn Xuân Trình theo đề nghị của cổ đông Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – TNHH MTV (cổ đông chiếm tỷ lệ sở hữu 53,15% vốn điều lệ Công ty).

Trong những tháng đầu năm 2020, tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty có một số ảnh hưởng nhất định do dịch bệnh Covid-19, tuy nhiên với những giải pháp thiết thực trên nhiều phương diện đã đề ra, Ban lãnh đạo Công ty kỳ vọng kết quả SXKD năm 2020 sẽ tiếp tục gặt hái nhiều kết quả khả quan, trong đó bao gồm việc thực hiện tốt chỉ tiêu giảm tỷ lệ thất thoát nước bình quân, góp phần hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận theo kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông đề ra./.

Xem tiếp

THÔNG TIN HÓA ĐƠN TIỀN NƯỚC

Xem chi tiết

Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẾN THÀNH

  •  Thanh toán qua payoo.vn
  • Thanh toán qua Viettel với dịch vụ BlankPlus
  • Thanh toán qua M-Plus của M-pay