tra cứu tiền nước

Điền số danh bộ hoặc số điện thoại:

lịch đọc số đồng hồ nước

Kỳ đọc số:

Số danh bộ:

theo dõi hồ sơ khách hàng

Loại hồ sơ:

Số hồ sơ:

Hồ sơ đề cử ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012 - 2017

18/04/2014

Cổ đông Ngân hàng TMCP Đông Á gửi đơn đề cử Ông Trần Quang Nghĩa làm ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành nhiệm kỳ 2012 - 2017

Vui lòng xem thông tin chi tiết tại đây.

Xem tiếp

THÔNG TIN HÓA ĐƠN TIỀN NƯỚC

Xem chi tiết

Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẾN THÀNH

  •  Thanh toán qua payoo.vn
  • Thanh toán qua Viettel với dịch vụ BlankPlus
  • Thanh toán qua M-Plus của M-pay