tra cứu tiền nước

Điền số danh bộ hoặc số điện thoại:

lịch đọc số đồng hồ nước

Kỳ đọc số:

Số danh bộ:

theo dõi hồ sơ khách hàng

Loại hồ sơ:

Số hồ sơ:

Tài liệu ĐHCĐ thường niên năm 2009

31/03/2009

Các tài liệu liên quan đến ĐHCĐ thường niên năm 2009

1. Thư mời họp ĐHCĐ thường niên năm 2009
    Xem chi tiết tại đây
2. Mẫu giấy ủy quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2009
    Xem chi tiết tại đây
3. Mẫu đơn ứng cử, đề cử ứng cử viên thành viên HĐQT
    Xem chi tiết tại đây
4. Mẫu sơ yếu lý lịch ứng cử viên thành viên HĐQT
    Xem chi tiết tại đây
5. Chương trình ĐHCĐ thường niên năm 2009
    Xem chi tiết tại đây
6. Thể lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội
    Xem chi tiết tại đây
7. Quy chế đề cử, ứng cử bổ sung thành viên HĐQT
    Xem chi tiết tại đây
8. Thể lệ bầu cử bổ sung thành viên HĐQT
    Xem chi tiết tại đây
9. Báo cáo của HĐQT về thực trạng quản lý kinh doanh 2008
    Xem chi tiết tại đây
10. Định hướng phát triển năm 2009
     Xem chi tiết tại đây
11. Báo cáo của Ban Giám đốc Công ty
     Xem chi tiết tại đây
12. Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2008 (đã kiểm toán)
     Xem chi tiết tại đây
13. Báo cáo của kiểm toán độc lập
     Xem chi tiết tại đây
14. Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty
     Xem chi tiết tại đây
15. Tờ trình dự kiến trích lập các quỹ và chia cổ tức 2008
     Xem chi tiết tại đây
16. Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT
     Xem chi tiết tại đây
17. Tờ trình về thù lao của HĐQT và BKS năm 2008
     Xem chi tiết tại đây

Xem tiếp

THÔNG TIN HÓA ĐƠN TIỀN NƯỚC

Xem chi tiết

Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẾN THÀNH

  •  Thanh toán qua payoo.vn
  • Thanh toán qua Viettel với dịch vụ BlankPlus
  • Thanh toán qua M-Plus của M-pay