tra cứu tiền nước

Điền số danh bộ hoặc số điện thoại:

lịch đọc số đồng hồ nước

Kỳ đọc số:

Số danh bộ:

theo dõi hồ sơ khách hàng

Loại hồ sơ:

Số hồ sơ:

Thông báo mời dự họp ĐHCĐ thường niên năm 2010

19/04/2010

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành kính mời Quý Cổ đông tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2010

Xem chi tiết Thư mời họp tại đây

Xem mẫu giấy ủy quyền dự ĐHCĐ tại đây

Xem Báo cáo của HĐQT đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh năm 2009 tại đây

Xem Định hướng phát triển năm 2010 tại đây

Xem Báo cáo thẩm định của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động SXKD năm 2009 của Công ty tại đây

Xem Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận để trích lập các quỹ và chia cổ tức tại đây

Xem Tờ trình về mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2009 tại đây

Xem tiếp

THÔNG TIN HÓA ĐƠN TIỀN NƯỚC

Xem chi tiết

Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẾN THÀNH

  •  Thanh toán qua payoo.vn
  • Thanh toán qua Viettel với dịch vụ BlankPlus
  • Thanh toán qua M-Plus của M-pay