tra cứu tiền nước

Điền số danh bộ hoặc số điện thoại:

lịch đọc số đồng hồ nước

Kỳ đọc số:

Số danh bộ:

theo dõi hồ sơ khách hàng

Loại hồ sơ:

Số hồ sơ:

Thông báo mời họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2011

15/04/2011

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành thông báo mời họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2011

1. Thư mời họp tại đây
2. Các tài liệu họp:
    - Thể lệ làm việc và biểu quyết tại đây
    - Báo cáo của HĐQT đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh của Công ty năm 2010 tại đây
    - Định hướng phát triển năm 2011 tại đây
    - Báo cáo kiểm toán tại đây
    - Bảng cân đối kế toán tại đây
    - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh tại đây
    - Báo cáo của BKS về việc thẩm định tình hình SXKD năm 2010 của Công ty tại đây
    - Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2010 tại đây
    - Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung một thành viên BKS tại đây
    - Quy chế đề cử, ứng cử bổ sung BKS tại đây
    - Thể lệ bầu cử bổ sung thành viên BKS tại đây
    - Tờ trình về thù lao HĐQT, BKS năm 2010 tại đây
3. Các hồ sơ có liên quan khác:
    - Mẫu giấy ủy quyền tại đây
    - Mẫu đơn ứng cử, đề cử tại đây
    - Mẫu sơ yếu lý lịch tại đây

Xem tiếp

THÔNG TIN HÓA ĐƠN TIỀN NƯỚC

Xem chi tiết

Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẾN THÀNH

  •  Thanh toán qua payoo.vn
  • Thanh toán qua Viettel với dịch vụ BlankPlus
  • Thanh toán qua M-Plus của M-pay