tra cứu tiền nước

Điền số danh bộ hoặc số điện thoại:

lịch đọc số đồng hồ nước

Kỳ đọc số:

Số danh bộ:

theo dõi hồ sơ khách hàng

Loại hồ sơ:

Số hồ sơ:

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách cổ đông) thực hiện quyền tham dự Đại hội Cổ đông thường niên năm 2017

03/02/2017

Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành xin công bố thông tin đến Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nộp hồ sơ niêm yết cổ phiếu.

Thông tin gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Thông tin gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

 

Xem tiếp

THÔNG TIN HÓA ĐƠN TIỀN NƯỚC

Xem chi tiết

Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẾN THÀNH

  •  Thanh toán qua payoo.vn
  • Thanh toán qua Viettel với dịch vụ BlankPlus
  • Thanh toán qua M-Plus của M-pay