tra cứu tiền nước

Điền số danh bộ hoặc số điện thoại:

lịch đọc số đồng hồ nước

Kỳ đọc số:

Số danh bộ:

theo dõi hồ sơ khách hàng

Loại hồ sơ:

Số hồ sơ:

Thông báo thay đổi thành viên Ban kiểm soát

29/04/2011

Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành thông báo thay đổi thành viên Ban kiểm soát theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011

Xem thông tin chi tiết tại đây

Xem nghị quyết ĐHĐCĐ tại đây

Xem sơ yếu lý lịch của thành viên BKS vừa bổ sung tại đây

Xem tiếp

THÔNG TIN HÓA ĐƠN TIỀN NƯỚC

Xem chi tiết

Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẾN THÀNH

  •  Thanh toán qua payoo.vn
  • Thanh toán qua Viettel với dịch vụ BlankPlus
  • Thanh toán qua M-Plus của M-pay