tra cứu tiền nước

Điền số danh bộ hoặc số điện thoại:

lịch đọc số đồng hồ nước

Kỳ đọc số:

Số danh bộ:

theo dõi hồ sơ khách hàng

Loại hồ sơ:

Số hồ sơ:

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2015

03/03/2015

Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành xin thông báo đến các cơ quan quản lý Nhà nước và Quý Cổ đông ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2015
Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành xin thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng cho chứng khoán sau:
Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành
Mã chứng khoán : BTW
Mã ISIN : VN000000BTW6
Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá : 10.000 đồng
Ngày đăng ký cuối cùng :  Ngày 20/03/2015
Đồng thời đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán nói trên
Địa chỉ email nhận file dữ liệu: capnuocbenthanh@vnn.vn
Vui lòng xem thông tin chi tiết tại đây.

Xem tiếp

THÔNG TIN HÓA ĐƠN TIỀN NƯỚC

Xem chi tiết

Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẾN THÀNH

  •  Thanh toán qua payoo.vn
  • Thanh toán qua Viettel với dịch vụ BlankPlus
  • Thanh toán qua M-Plus của M-pay