tra cứu tiền nước

Điền số danh bộ hoặc số điện thoại:

lịch đọc số đồng hồ nước

Kỳ đọc số:

Số danh bộ:

theo dõi hồ sơ khách hàng

Loại hồ sơ:

Số hồ sơ:

Thông tin ứng viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022

18/04/2017

Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành xin công bố thông tin đến Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước thông tin ứng viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022

* Ứng viên do Cổ đông Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV đề cử:

  1. Ông Trần Quang Minh
  2. Ông Nguyễn Thành Phúc
  3. Bà Phạm Thị Thanh Vân
  4. Ông Huỳnh Đức Thành

* Ứng viên do Cổ đông Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Á đề cử:

  1. Ông Nguyễn Thanh Tùng
  2. Ông Tạ Chương Lâm

 

 

Xem tiếp

THÔNG TIN HÓA ĐƠN TIỀN NƯỚC

Xem chi tiết

Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẾN THÀNH

  •  Thanh toán qua payoo.vn
  • Thanh toán qua Viettel với dịch vụ BlankPlus
  • Thanh toán qua M-Plus của M-pay