tra cứu tiền nước

Điền số danh bộ hoặc số điện thoại:

lịch đọc số đồng hồ nước

Kỳ đọc số:

Số danh bộ:

theo dõi hồ sơ khách hàng

Loại hồ sơ:

Số hồ sơ:

Thư mời tham dự Đại hội Cổ đông thường niên 2014

07/04/2014

Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự Đại hội Cổ đông thường niên năm 2014

 

THÔNG BÁO MỜI HỌP

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

 

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 như sau:

1. Thời gian : 8h00’ Thứ Ba, ngày 22/4/2014

2. Địa điểm : Khách sạn Thắng Lợi (VICTORY) - 14 Võ Văn Tần, P.6, Q.3, TP.HCM.

3. Nội dung chính:

     - Thông qua Báo cáo đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh năm 2013;

      - Thông qua Định hướng phát triển năm 2014;

      - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2013 đã kiểm toán và Báo cáo của kiểm toán độc lập;

      - Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về việc thẩm định tình hình sản xuất kinh doanh năm 2013 của Công ty;

      - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2013;

      - Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát;

      - Thông qua Điều lệ Công ty được soạn thảo lại;

      - Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014;

      - Thông qua m ức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2013 và 2014.

4. Điều kiện tham dự Đại hội:

      Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 14/3/2014.

5. Thủ tục tham dự Đại hội:

      Cổ đông tham dự Đại hội vui lòng mang theo thư mời, giấy CMND hoặc hộ chiếu; người được ủy quyền mang theo giấy ủy quyền hợp lệ và thư mời họp của người ủy quyền.

6. Mẫu giấy ủy quyền tham dự Đại hội, mẫu đơn ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát, tài liệu họp Đại hội và các văn bản khác có liên quan được đăng tải trên website Công ty tại địa chỉ: www.capnuocbenthanh.com (vào mục “Công bố thông tin" chọn "Thông tin cổ đông”).

7. Thông báo này thay thế cho thư mời trong trường hợp cổ đông không nhận được thư mời qua đường bưu điện.

8. Để thuận tiện trong công tác tổ chức, Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội và gửi hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát trước 17h00’ ngày 17/4/2014 về:

      Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành - 194 Pasteur, Phường 6, Quận 3, TP.HCM

      Điện thoại : (08) 38 297 147 - Fax : (08) 38 229 778

      (Liên hệ Chị Phan Dung – Điện thoại: 0908 218 575)

 

                                                                                 TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

                                                                                              CHỦ TỊCH

                                                                                               (Đã ký)


                                                                                      TRẦN CÔNG THANH


Quý Cổ đông tải mẫu Giấy ủy quyền tham dự Đại hội Cổ đông thường niên năm 2014; Đơn ứng cử, Đơn Đề cử Ban kiểm soát; Mẫu sơ yếu lý lịch vui lòng nhấn vào liên kết sau đây:

  1. Mẫu giấy ủy quyền tham dự Đại hội Cổ đông thường niên năm 2014
  2. Mẫu Đơn ứng cử, Đơn đề cử BKS
  3. Mẫu tờ khai Sơ yếu lý lịch
  4. Mẫu Phiếu biểu quyết
  5. Mẫu Thẻ biểu quyết
  6. Dự thảo Nghị quyết Đại hội
Quý Cổ đông tải tài liệu Đại hội Cổ đông thường niên năm 2014 tại đây(Vui lòng đem theo tài liệu này khi tham dự Đại hội)

Xem tiếp

THÔNG TIN HÓA ĐƠN TIỀN NƯỚC

Xem chi tiết

Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẾN THÀNH

  •  Thanh toán qua payoo.vn
  • Thanh toán qua Viettel với dịch vụ BlankPlus
  • Thanh toán qua M-Plus của M-pay