tra cứu tiền nước

Điền số danh bộ hoặc số điện thoại:

lịch đọc số đồng hồ nước

Kỳ đọc số:

Số danh bộ:

theo dõi hồ sơ khách hàng

Loại hồ sơ:

Số hồ sơ:

Thư mời tham dự Đại hội Cổ đông thường niên 2015

07/04/2015

Quý Cổ đông tải Thư mời họp Đại hội Cổ đông thường niên năm 2015; mẫu Giấy ủy quyền tham dự Đại hội Cổ đông thường niên năm 2015; Tài liệu tham dự Đại hội vui lòng nhấn vào liên kết sau đây:

  1.  Thư mời họp ĐHCĐ thường niên năm 2015
  2. Mẫu giấy ủy quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2015
  3. Tài liệu tham dự Đại hội

Xem tiếp

THÔNG TIN HÓA ĐƠN TIỀN NƯỚC

Xem chi tiết

Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẾN THÀNH

  •  Thanh toán qua payoo.vn
  • Thanh toán qua Viettel với dịch vụ BlankPlus
  • Thanh toán qua M-Plus của M-pay