tra cứu tiền nước

Điền số danh bộ hoặc số điện thoại:

lịch đọc số đồng hồ nước

Kỳ đọc số:

Số danh bộ:

theo dõi hồ sơ khách hàng

Loại hồ sơ:

Số hồ sơ:

Thư mời tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2013

09/04/2013

Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự Đại hội Cổ đông thường niên năm 2013

 

THÔNG BÁO MỜI HỌP

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

 

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 như sau:

1. Thời gian :8h00’ Thứ Sáu, ngày 26/4/2013

2. Địa điểm :Khách sạn Thắng Lợi (VICTORY) - 14 Võ Văn Tần, P.6, Q.3, TP.HCM.

3. Nội dung chính:

- Thông qua Báo cáo đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh năm 2012;

- Thông qua Định hướng phát triển năm 2013;

- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2012 và Báo cáo của kiểm toán độc lập;

- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về việc thẩm định tình hình sản xuất kinh doanh năm 2012;

- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2012;

- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty;

- Thông qua m ức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2011;

- Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;

4. Điều kiện tham dự Đại hội:

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 26/3/2013.

5. Thủ tục tham dự Đại hội:

Cổ đông tham dự Đại hội vui lòng mang theo thư mời, giấy CMND hoặc hộ chiếu; người được ủy quyền mang theo giấy ủy quyền hợp lệ và thư mời họp của người ủy quyền.

6. Mẫu giấy ủy quyền tham dự Đại hội, mẫu đơn ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị, tài liệu họp Đại hội và các văn bản khác có liên quan được đăng tải trên website Công ty tại địa chỉ: www.capnuocbenthanh.com (mục “Thông tin cổ đông”).

7. Thông báo này thay thế cho thư mời trong trường hợp cổ đông không nhận được thư mời qua đường bưu điện.

8. Để thuận tiện trong công tác tổ chức, Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội và gửi hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị trước 16h00’ ngày 23/4/2013 về:

Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành - 194 Pasteur, Phường 6, Quận 3, TP.HCM

Điện thoại : (08) 38 297 147 - Fax : (08) 38 229 778

(Liên hệ Chị Phan Dung – Điện thoại: 0908 218 575)

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

  CHỦ TỊCH

   (đã ký)

  LÊ DŨNG

Quý Cổ đông tải mẫu Giấy ủy quyền tham dự Đại hội Cổ đông thường niên năm 2013, Đơn ứng cử thành viên HĐQT, Đơn Đề cử ứng cử viên tham gia HĐQT, Mẫu sơ yếu lý lịch vui lòng nhấn vào liên kết sau đây:

  1. Mẫu giấy ủy quyền tham dự Đại hội Cổ đông thường niên năm 2013
  2. Mẫu Đơn ứng cử thành viên HĐQT
  3. Đơn đề cử ứng viên tham gia HĐQT
  4. Mẫu tờ khai Sơ yếu lý lịch
Quý Cổ đông tải tài liệu Đại hội Cổ đông thường niên năm 2013 tại đây. (Vui lòng đem theo tài liệu này khi tham dự Đại hội)

Xem tiếp

THÔNG TIN HÓA ĐƠN TIỀN NƯỚC

Xem chi tiết

Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẾN THÀNH

  •  Thanh toán qua payoo.vn
  • Thanh toán qua Viettel với dịch vụ BlankPlus
  • Thanh toán qua M-Plus của M-pay