tra cứu tiền nước

Điền số danh bộ hoặc số điện thoại:

lịch đọc số đồng hồ nước

Kỳ đọc số:

Số danh bộ:

theo dõi hồ sơ khách hàng

Loại hồ sơ:

Số hồ sơ:

Thư mời tham dự Đại hội Cổ đông thường niên năm 2016

29/03/2016

Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự Đại hội Cổ đông thường niên năm 2015

Thư mời tham dự Đại hội Cổ đông thường niên năm 2016 và Tài liệu tham dự Đại hội

Mẫu giấy ủy quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2016

Xem tiếp

THÔNG TIN HÓA ĐƠN TIỀN NƯỚC

Xem chi tiết

Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẾN THÀNH

  •  Thanh toán qua payoo.vn
  • Thanh toán qua Viettel với dịch vụ BlankPlus
  • Thanh toán qua M-Plus của M-pay