tra cứu tiền nước

Điền số danh bộ hoặc số điện thoại:

lịch đọc số đồng hồ nước

Kỳ đọc số:

Số danh bộ:

theo dõi hồ sơ khách hàng

Loại hồ sơ:

Số hồ sơ:

Công bố thông tin ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức bằng tiền mặt từ phần lợi nhuận còn lại từ năm 2021 trở về trước

07/08/2023

Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành xin công bố thông tin đến Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước, Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội về việc Công bố thông tin ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức bằng tiền mặt từ phần lợi nhuận còn lại từ năm 2021 trở về trước.

Vui lòng xem thông tin chi tiết tại đây.

Xem tiếp

THÔNG TIN HÓA ĐƠN TIỀN NƯỚC

Xem chi tiết

Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẾN THÀNH