tra cứu tiền nước

Điền số danh bộ hoặc số điện thoại:

lịch đọc số đồng hồ nước

Kỳ đọc số:

Số danh bộ:

theo dõi hồ sơ khách hàng

Loại hồ sơ:

Số hồ sơ:

Thông báo chi trả cổ tức 2011

31/05/2012

Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc chi trả cổ tức 2011

 

TỔNG CÔNG TY CẤP NƯỚC SÀI GÒN
TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------------------------------
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẾN THÀNH
-----------------
     Tp.Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 05 năm 2012

THÔNG BÁO

V/v chi trả cổ tức năm 2011

------------------

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 ngày 26/04/2012 và Nghị quyết số17/NQ-CNBT-HĐQT ngy 16/03/2012 của Hội đồng quản trị, Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành trân trọng thông báo đến quý cổ đông về việc chi trả cổ tức năm 2011 như sau :

1. Cổ tức năm 2011: 12,5%/mệnh giá, tương ứng 1.250 đồng/cổ phần

2. Ngày đăng ký cuối cùng: 18/05/2012

3. Thời gian thực hiện: 13/06/2012

4. Địa điểm thực hiện:

  • Đối với chứng khoán đã lưu ký: cổ đông làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
  • Đối với chứng khoán chưa lưu ký: cổ đông xuất trình CMND khi đến làm thủ tục nhận cổ tức tại:

+ Công ty Chứng khoán Ngân hàng Đông Á

Địa chỉ: 56-68 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, TP.HCM

Thời gian: từ ngày 13/06/2012 đến 15 giờ 30 phút ngày 30/06/2012.

+ Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành

Địa chỉ: 194 Pasteur, Phường 6, Quận 3, TP.HCM

Thời gian: từ ngày 12/07/2012.

(Lưu ý : các cổ đông chưa đến nhận cổ tức sẽ không được tính lãi suất )

     GIÁM ĐỐC

     (Đã ký)

    Nguyễn Thành Phúc

Xem tiếp

THÔNG TIN HÓA ĐƠN TIỀN NƯỚC

Xem chi tiết

Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẾN THÀNH

  •  Thanh toán qua payoo.vn
  • Thanh toán qua Viettel với dịch vụ BlankPlus
  • Thanh toán qua M-Plus của M-pay